Sugar บริการด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

บริการด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

บริการด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

  • ที่ปรึกษาด้านการตลาดและที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ
  • วางกลยุทธ์การซื้อสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งแบบระยะสั้น 3 เดือน ระยะยาว 6 – 12 เดือน
  • วิเคราะห์ วางแผนพัฒนาธุรกิจในระยะแรกเริ่ม สู่การเติบโตอย่างมั่นคงแนะนำการวางทิศทางพัฒนาธุรกิจ

อัตราค่าบริการ

  • ขึ้นอยู่กับขอบข่ายและระยะเวลาการให้บริการ
บริการด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
บริการด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ