Sugar บริการด้านการแปลเอกสาร

บริการด้านการแปลเอกสาร

บริการด้านการแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารไทยเป็นอังกฤษและอังกฤษเป็นไทย                                                                                                                                   

 • รับแปลข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ (ราคาโดยประมาณ 250 - 300 บาท/หน้า)
 • รับแปลวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก (ราคาโดยประมาณ 300 - 500 บาท/หน้า)
 • รับแปลหลักฐานการศึกษา หนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน
 • รับแปลงบการเงิน รับแปลงานวิจัย บทคัดย่อ สัญญา
 • รับแปลเอกสารด้านซีเอสอาร์และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย
 • บริการรับเขียน Resume และบริการแปลเอกสารประเภทอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • รับแปลเอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ เช่นบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) และคู่มือการทำงาน 
 • บริการตรวจสอบไวยากรณ์/Grammar
 • บริการ Proofreading
 • รับแปล corporate video

ขั้นตอนการทำงาน การใช้บริการแปลภาษากับ Sugar Smart

 • ลูกค้าสามารถส่งไฟล์งานมาทางอีเมล์ sugarsmart99@gmail.com แล้วโทรติดต่อที่ 02 346 9043, 099 209 3629
 • ตรวจสอบต้นฉบับงานแปล รูปแบบ ประเมินราคางานแปล พร้อมกำหนดวันรับงาน
 • ยืนยันการใช้บริการแปล โดยชำระเงินค่าแปลเอกสารของท่าน
 • จัดงานให้กับนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในงานแปลแต่ละสาขาโดยเฉพาะ
 • ส่งมอบงานตามกำหนด โดยจะจัดส่งงานแปลให้กับลูกค้าทางอีเมล์ตามแบบฟอร์มของลูกค้าซึ่งมีเนื้อหาครบสมบูรณ์ พร้อมสำหรับนำไปใช้งานได้ทันที

(สนใจติดต่อ : โทร. 02 346 9043, 099 209 3629 Email: sugarsmart99@gmail.com)

#รับแปลเอกสาร#รับแปลข่าวประชาสัมพันธ์#ศูนย์แปลภาษา#แปลไทยเป็นอังกฤษ

บริการด้านการแปลเอกสาร
บริการด้านการแปลเอกสาร