Sugar บริการที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์

บริการที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์

บริการที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์

 • การสร้างภาพลักษณ์องค์กรและการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์
 • จัดงานแถลงข่าว พิธีเปิดตัวอย่างทางการและงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์
 • สัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหาร
 • สัมภาษณ์พิเศษ
 • เขียนข่าว ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
 • ส่งภาพข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรมซีเอสอาร์
 • ติดตามและรวบรวมข่าว พร้อมจัดทำรายงานข่าวที่ได้ลงในสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ต่างๆ
 • แปลเอกสาร
 • จัดเตรียมเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งไทยและอังกฤษ

ประเภทของบริการที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์

 • ประเภทรายเดือน
  วางแผนกลยุทธ์ระยะยาว เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ ส่งผลให้เกิดการจดจำสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การซื้อสินค้าและบริการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านการตลาดของบริษัท
 • ประเภทโปรเจ็ค
  บริการให้คำปรึกษา 1 ครั้งหรือเป็นการบริการให้คำปรึกษาเฉพาะโครงการนั้นๆ

#ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ 

บริการที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
บริการที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์